Bilgisayar Programcılığı

KAYIT VE KABUL ŞARTLARI:  

  1. Lise ve dengi okul diploması
  2. YGS sınav sonuç belgesi (ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme)

ÜST KADEMEYE GEÇİŞ:

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) (ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme)

KAZANILAN DERECE: Önlisans

MEZUNİYET KOŞULLARI: Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasını elde eden (İlaveten 45 iş gününü kapsayan staj yapmış olan) öğrencilere Bilgisayar Programcılığı ön lisans diploması verilir. Bilgisayar Programlama Teknikeri unvanı kazanılır.

MEZUN İSTİHDAM OLANAKLARI: Program mezunları yazılım geliştirme, analiz, test ve destek bölümlerinde, ağ kurulumu ve desteğinde, web uygulamaları geliştirme konularında istihdam edilebilebilirler.

PROGRAM PROFİLİ: Bilgisayar Programcılığı Programı; alanında kavramsal ve uygulamalı yönetim ve alt dalları konusunda bilgilere ve bu bilgileri kullanabilme becerilerine (tanımlama, değerlendirme, yorumlama, analiz etme ve çözüm üretme) sahip olan, sorumluluk alan, bağımsız çalışabilen, sosyal haklar, adalet ve kültürel değerler konusunda yeterli bilince sahip, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eden toplum sorunlarına duyarlı tekniker adayları yetiştirmektir.

ÖNCEKİ ÖĞRENİMİN TANINMASI: Adıyaman Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.

YETERLİLİK KOŞULLARI: Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Tel: + 90 416 781 69 45

Belge Geçer: + 90 416 782 14 63

E-mail: memek@adiyaman.edu.tr

Adres:

Adıyaman Üniversitesi

Gölbaşı Meslek Yüksekokulu

Yavuz Selim Mahallesi

Prof. Dr. Hüseyin FİLİZ Caddesi

No: 36

02500 Gölbaşı / Adıyaman - Turkey

BÖLÜM OLANAKLARI:

Bölümde 40’ar tane masaüstü bilgisayarın yer aldığı 3 laboratuar vardır.

YÖNETİM

Bölüm Başkanı           : Yrd. Doç. Dr. Mehriban EMEK

Telefon                       : + 90 416 781 69 45

Belge Geçer               : + 90 416 782 14 63

E-posta                       : memek@adiyaman.edu.tr

 

 

ADMISSION and REGISTRATION REQUIRMENTS:

  1. High school diploma
  2. YGS (National Higher Education Entrance Exam) exam result document. (Central placement by Student Selection and Placement Center (SSPC))

PASSAGE to UPPER STATE:

External Transfer Exam (ETE) (Central placement by Student Selection and Placement Center (SSPC))

QUALIFICATION AWARDED: Undergraduate

GRADUATION CONDITIONS: The associate degree is  awarded to students who have succesfully completed all courses in the curriculum (total 120 ECTS credits) and achievied a CGPA at least 2.00 out of 4.00 (In addition, 45 working days industrial training is required for graduation.) 

EMPLOYMENT OPPORTUNITIES of GRADUATES: Program graduates can be employed in software development, analysis, test and support, network installation and support and web application development.

PROGRAM PROFILE: Computer Programming programme and sub-branches in the field of programming in the conceptual and practical knowledge and skills to use this information (identification, evaluation, interpretation, analysis and solution) having area of responsibility, independent work, social rights, justice and cultural values with enough awareness, social, cultural, scientific and ethical values comply with the technicians sensitive to the problems of the society is to educate candidates.

RECOGNITION of PRIOR LEARNING: The students who study at Adıyaman University may be exempt from some courses according to certain regulations. They may be exempt from the courses if the application is in time and the content is approved by the administrative board of the related vocational school/faculty/institute.

QUALIFICATION REQUIRMENTS: To accomplish all the courses (which are totally 120 ECTS), their weighted grade point average must be 2.0-over 4.00.

CONTACT INFORMATION:

Tel: + 90 416 781 69 45

Fax: + 90 416 782 14 63

E-mail: memek@adiyaman.edu.tr

Adress:

Adıyaman University

Golbasi Vocational High School

Yavuz Selim District

Prof. Dr. Hüseyin FİLİZ Street

No: 36

02500 Golbasi / Adiyaman Turkey

DEPARTMENT/PROGRAMME FACILITIES:

The department has 3 computer laboratories. Each laboratory has 40 computers.

ADMINISTRATION:

Head of Department  : Assist. Prof. Dr. Mehriban EMEK

Phone number                        : + 90 416 781 69 45

Fax                             : + 90 416 782 14 63

E-mail                         : memek@adiyaman.edu.tr